top of page

GDPR – Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatainak védelme fontos számomra, ezért szeretném tájékoztatni a GDPR előírásoknak megfelelően frissített Adatvédelmi nyilatkozatról. Az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza, hogy mely személyes adatokkal rendelkezem, és azokat hogyan tárolom és használom fel.

Külön fejezet tárgyalja a jogokra vonatkozó információkat.

 

Rövid ismertető

A személyes adatokat csak a mindenkori törvényeknek megfelelően gyűjtöm és kezelem.

Mindent megteszek az adatok biztonságos tárolása érdekében.

A megadott személyes adatokat harmadik országba nem továbbítom.

Információt szolgáltatok a nálam tárolt adatokról, ha írásban kéri az érintett.

Nagy hangsúlyt fektetek a gyermekek személyes adataira vonatkozóan, így 16 éven aluli gyermek esetében kizárólag szülő/törvényes képviselő adhat le jelentkezést, illetve járulhat hozzá az adatok tárolásához.

 

TARTALOMJEGYZÉK

ADATKEZELÉSI ALAPELV

ADATKEZELŐ

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

ADATOK FELHASZNÁLÁSA

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES ADATOK RÉSZLETEZÉSE

ADATOK KEZELÉSE ÉS TÖRLÉSE

ADATTÁROLÁS MÓDJA

AZ ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGA

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

A VÁSÁRLÓK JOGAI

A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI

MIK AZOK A SÜTIK ÉS HOGYAN KEZELJÜK ŐKET?

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

PROMÓCIÓK

ÁTÁLLÁS A GDPR RENDSZERRE

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelem kiemelten fontos számomra, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnék eljárni. Ezért irányelvben rögzítem, hogy hogyan dolgozom fel és védem személyes adatait.

 

ADATKEZELÉSI ALAPELV

Az alábbi címeken elérhető szolgáltatásnak az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi irányelvei a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek:

www.lolaverzum.hu

www.alelekjateka.hu

www.salamonlaura.hu

Személyes adatokat az érintett hozzájárulásával kezelek. Az adatok önkéntesen kerülnek megadásra. Tárolásukról, kezelésükről a jelen – a GDPR-nek megfelelő – Adatvédelmi Nyilatkozat tájékoztat és rendelkezik. Az Ügyfelek a Nyilatkozatot megismerés után elfogadhatják, ebben az esetben jöhet létre az üzleti kapcsolat. Az Adatkezelési Nyilatkozat nem-elfogadása esetén semmilyen adatot nem tárolunk, azonban a Felek között nem jöhet létre szerződés a Feltételek elfogadása nélkül.

 

A honlapok üzemeltetője Salamon Laura Székhelye: Csertő utca 14, 1144 Zugló, Budapest

Adószáma: 68321983-1-42

Nyilvántartási szám: 51578808

, a továbbiakban mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.
Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

ADATKEZELŐ

Személyesen kezelem azokat az adatokat, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételkor megad, és én felelek a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

 

Cég neve: Salamon Laura E.v.

Székhelye: 1144 Budapest, Csertő utca 14 3/73

Adatkezelés helyszíne: 1144 Budapest, Csertő utca 14 3/73

Egyéni Vállalkozói száma: 51578808

Adószáma: 68321983-1-42

Bankszámlavezető bank neve: Gránit Bank

Bankszámlaszám: 12100011-17879880

Ügyfélszolgálat e-mail címe: lolaverzum@gmail.com

 

Weblap internet címe: www.lolaverzum.hu, www.alelekjateka.hu

Tárhely szolgáltató neve: WIX.COM.

Tárhely szolgáltató címe: WIX.COM LTD. Company Address, 40 NAMAL TEL AVIV ST. TEL AVIV 6701101.

Tárhely szolgáltató webes címe: http://wix.com/

Company Phone, 97235454900

A wix.com mint az Adatkezelő tárhely szolgáltatója, az alábbi adatkezelési nyilatkozat alapján kezeli az adatokat: https://support.wix.com/en/article/general-data-protection-regulation-gdpr

Weblap internet címe: www.salamonlaura.hu

Tárhely szolgáltató neve: Netmask Interactive Kft.

Tárhely szolgáltató címe: Netmask Interactive Kft. 1139 Budapest, Nővér u. 110, 

Tárhely szolgáltató webes címe: https://www.netmask.hu/

Kapcsolat: https://ugyfelkapu.netmask.hu/submitticket.php?step=2&deptid=1

A netmask.hu mint az Adatkezelő tárhely szolgáltatója, az alábbi adatkezelési nyilatkozat alapján kezeli az adatokat: https://ugyfelkapu.netmask.hu/knowledgebase.php?action=displaycat&catid=1

 

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás: a számviteli adatokat havi rendszerességgel továbbítom a Könyvelő és a NAV felé.

 

ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Vállalkozásom az alábbi tevékenységekkel foglalkozik (ezeken belül eltérhet az elkért és felhasznált személyes adatok köre): egyéni és csoportos önismereti, személyiségfejlesztő, életminőség javító, illetve kreativitásfejlesztő szolgáltatások, egyéni konzultáció, csoportos foglalkozások és tanfolyamok formájában.

 

A kezelt adatok köre a szolgáltatásnál: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a szolgáltatás dátuma és időpontja.

Ezek adatok megadása elengedhetetlen a szolgáltatások igénybevételéhez, és a folyamat megvalósulásához.

Az adatok megadásakor és a későbbiekben is lehetőséget biztosítunk a szolgáltatás igénybevétele utáni törlésre, valamint a marketing célú felhasználás letiltására.

Az név, telefonszám és e-mail adatokat kapcsolattartás céljára kezelem: időpont és helyszín egyeztetés, változás. A telefonos kapcsolattartási idő munkanapokon, reggel 8-20:00 között él.

Adatait 3. fél részére nem adom ki üzleti célból, amíg Ön ezt kifejezetten nem kéri. Nyilatkozhat a szolgáltatási folyamat lezárulását követően az adatai törléséről, - Érintet kérésére történő törlés.

Marketing: Havonta 1 alkalommal küldök információt hírlevél formájában, amennyiben hozzájárul. A nyilatkozatát erről e-mailben is elküldheti, vagy az Adatlapon is megteheti. Az adatai itt sem kerülnek kiadásra 3. fél részére.

 

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES ADATOK RÉSZLETEZÉSE

A bejelentkezésnél kapcsolatfelvétel történik, tehát megismerjük egymás nevét és elérhetőségeit. kapcsolat felvétel fülön megadott adatok: név, e-mail cím. Szolgáltatásra jelentkezésnél: név, e-mail cím, telefonszám. A szolgáltatás megvalósulásakor a számlázáshoz szükséges adatok: név, lakcím, adószám. A szolgáltatás folyamatában előkerülő személyes adatokat nem rögzítem.

 

ADATOK KEZELÉSE ÉS TÖRLÉSE

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzöm meg.

Beérkező, törlésre vonatkozó kérést 5 munkanapon belül tudom teljesíteni. A kérés beazonosíthatósághoz szükséges adatokat tartalmazzon, és írásban jelzendő, e-mailben (lolaverzum.hu / alelekjateka.hu), vagy levélben (Salamon Laura e.v., 1144 Bp, Csertő u.14 3/73.).

 

ADATTÁROLÁS MÓDJA

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén tárolom, a vállalkozás működési helyén, Budapest 1144 Budapest, Csertő u. 14. szám alatt, és az adatfeldolgozás is biztonságos szervereken történik. A személyes adatok bármilyen átvitelét a vonatkozó törvényeknek megfelelően oldom meg.

Számlák: 3 példányos számlatömböt használok. A törvénynek és a rendelkezéseknek megfelelően tárolom, és évente a Könyvelő és a NAV részére továbbításra kerül, a törvényi rendelkezések értelmében.

ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK –  vírusirtóval ellátott számítógépen tárolom.

AZ ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGA

Adatkezelő, céljaival és szolgáltatásaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a hírlevélre feliratkozással értesüljenek a szolgáltatásokról és programokról. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával elküldi igénylését, és feliratkozik a díjmentes hírlevélre. Adatkezelő maximum 1 hírlevelet küld havonta.

A kezelt adatok köre és célja: 

Név, e-mail cím: a kapcsolatfelvételhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: általános szabály, hogy az érintett általi visszavonásig, és a regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az alábbi eseteket kivéve: a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fent megjelölt adatokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén, találhatók meg.

Az Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

Személyes adataihoz Adatkezelő, és alább megnevezett 3. felek férnek hozzá.

 

Kiskorú adatainak kezelése

Abban az esetben, ha 16 éves kor alatti személy veszi igénybe a szolgáltatást, csak szülői beleegyezéssel valósítható meg a szolgáltatás. Ha nem tud jelen lenni a szülő, akkor a kezelt kiskorú személy köteles hozni engedélyt a konkrét szolgáltatásra, tehát csak abban az esetben kezdhető meg a szolgáltatás, ha átadta az aláírt engedélyt a kezelést végző személynek. Amennyiben a kiskorú személy aláírást hamisított, azért nem vállalok felelősséget. Ha a szülő jelen van, akkor a szóbeli beleegyezés elegendő a szolgáltatás megvalósulásához.

 

Reklámlevelek

Reklámlevelek: ha az Ügyfél a honlapon hozzájárulását adja, a későbbiekben e-mail üzenet/hírlevél formájában a szolgáltatással kapcsolatos reklámüzenet küldhető a részére.

Adatait soha nem adom tovább, értékesítem vagy cserélem el marketingcélokból kívülálló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használom fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

 

Az adatkezelésben résztvevő 3. felek listája:

Tárhely szolgáltató: wix ltd., Netmask.hu

E-mailek/hírlevél: Word Press

Számlák: NAV (adóhatóság)

Marketing: Facebook, Google

 

A VÁSÁRLÓK JOGAI

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általam tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velem, és személyes adatait e-mailben, vagy postán elküldöm. A kérést adatvédelmi okokból csak személyesen tudom elfogadni, a visszaélések elkerülése érdekében.

 

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

 

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, általam feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve, ha rendezetlen tartozása van Adatkezelő felé, a fizetési módtól függetlenül.

 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Kérésére nem folytatom személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekemet bizonyítani tudom, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

Szolgáltatásomat nem tudom biztosítani, amennyiben a számlázáshoz nem áll rendelkezésemre információ.

 

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

 

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

- követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

- e-mailben: lolaverzum@gmail.com

- a vállalkozás működési címére küldött levélben (1144 Budapest, Csertő u. 14 3/73)

 

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy Adatkezelő korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

- Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben vállalkozásom jogos érdeke alapján, korlátozom az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

- Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznom kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

- ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását

- részlegesen teljesíthető, ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Bármikor kapcsolatba léphet velem az lolaverzum@gmail.com e-mailen. Nagyon komolyan veszem az adatvédelmet, de sajnos nincsenek ügyfélszolgálati munkatársaim, akik kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket, így a válaszadást 48 órán belül, adatainak törlését 5 munkanapon belül tudom garantálni. A gyors feldolgozás érdekében kérem, hogy adatvédelemmel kapcsolatos üzenet esetén a tárgymezőbe írja be a GDPR betűket.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha úgy gondolja, hogy Adatkezelő a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen vele kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

 

A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI

Amennyiben a szolgáltatások igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Kapcsolat  rovatában megadott módon kapcsolatba léphet velem.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

MIK AZOK A SÜTIK ÉS HOGYAN KEZELJÜK ŐKET?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők “súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapom az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a weboldalam az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Weboldalam nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapom esetleg nem az elvárt módon működik.

 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

Előfordulhat, hogy frissítenem kell az Adatvédelmi nyilatkozatomat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalamon. Az Adatvédelmi nyilatkozat jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a könyvelő személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikálom.

 

PROMÓCIÓK
Maximum havonta egyszer, hírlevél formájában értesítem ügyfeleimet az aktuális programokról. Ezen felül semmilyen más formában promóciós anyagot nem küldök.

 

ÁTÁLLÁS A GDPR RENDSZERRE

A GDPR előírásait 2018.05.25-től vezetem be.

A GDPR Adatkezelés irányelveimben vállalt, személyes adatokra vonatkozó 10 év tárolási határidőn belül van. Ügyfeleim ezen adatokat önként adták meg, 3. fél részére eddig sem és ezután sem adom ki üzleti célból.

2018.05.25-től kezdődően elérhető a weboldalamon az új, DGPR-nek megfelelő Adatkezelési Nyilatkozat. A személyes adatfelvétel előtt lehetőséget biztosítok az Adatkezelési Nyilatkozat megismerésére, és nyilatkozattételre az Ügyfél saját adatairól való rendelkezésének joga értelmében.

 

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást. Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

ELOLVASTAM ÉS ELFOGADOM A FENTI NYILATKOZATOT

bottom of page